Neue Koi

IMG_4785

Nr. 1 Doitsu Showa          35 cm               

Nr. 2 Kikusui                     32 cm              

Nr. 3      “                          32 cm              

Nr. 4 Beni Kikokuryu        38 cm               

IMG_4780

Nr 1 Showa                 38 cm           

Nr. 2 Ki Matsuba         45 cm           

Nr 3 Mugashi Ogon    35 cm           

Nr. 4 Ki Matsuba         38 cm           

Nr. 5       “                    42 cm           

IMG_4775

Nr. 1 Gin Rin Chagoi         37 cm            

Nr. 2 Chagoi                      40 cm            

Nr. 3 Karashigoi                 40 cm            

Nr. 4 Showa                       38 cm            

Nr. 5 Gin Rin Chagoi          43 cm            

IMG_4767

Nr. 1 Platin Ogon         34 cm            

Nr. 2       “                     37 cm           

Nr. 3 Jamabuki Ogon  38 cm            

Nr. 4      “           “         37 cm            

nr. 5      “           “          37 cm